سنتوس وب پنل

کنترل پنل سنتوس وب پنل
هزینه سالیانه رایگان
100% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 50 مگابایت
8% Complete
ترافیک ماهانه 5 گیگا بایت
6% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 1 اکانت
33% Complete
تعداد ایمیل 1 اکانت
33% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری ماهانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp1 قیمت رایگان! سفارش دهید
هزینه ماهانه 7.000 تومان
2% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 100 مگابایت
16% Complete
ترافیک ماهانه 10 گیگا بایت
12% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری هفتگی
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp2 قیمت 7,000/mo
سفارش دهید
هزینه ماهانه 25.000 تومان
8% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 250 مگابایت
41% Complete
ترافیک ماهانه 10 گیگا بایت
12% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری روزانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp3 قیمت 25,000/mo
سفارش دهید
هزینه ماهانه 45.000 تومان
15% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 600 مگابایت
100% Complete
ترافیک ماهانه 25 گیگا بایت
31% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری روزانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp4 قیمت 45,000/mo
سفارش دهید
هزینه ماهانه 90.000 تومان
31% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 1.2 گیگابایت
0% Complete
ترافیک ماهانه 25 گیگا بایت
31% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری روزانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp5 قیمت 90,000/mo
سفارش دهید
هزینه ماهانه 120.000 تومان
41% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 2.4 گیگابایت
0% Complete
ترافیک ماهانه 40 گیگا بایت
50% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری روزانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp6 قیمت 120,000/mo
سفارش دهید
هزینه ماهانه 190.000 تومان
65% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 6 گیگابایت
1% Complete
ترافیک ماهانه 50 گیگا بایت
62% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری روزانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp7 قیمت 190,000/mo
سفارش دهید
هزینه ماهانه 290.000 تومان
100% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 12 گیگابایت
2% Complete
ترافیک ماهانه 60 گیگا بایت
75% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری روزانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp8 قیمت 290,000/mo
سفارش دهید
هزینه ماهانه 290.000 تومان
100% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 20 گیگابایت
3% Complete
ترافیک ماهانه 80 گیگا بایت
100% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری روزانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp9 قیمت 390,000/mo
سفارش دهید
هزینه ماهانه 290.000 تومان
100% Complete
هزینه راه اندازی رایگان
100% Complete
فضای میزبانی 20 گیگابایت
3% Complete
ترافیک ماهانه 80 گیگا بایت
100% Complete
تعداد وب سایت 1 سایت
100% Complete
تعداد اکانت ftp 3 اکانت
100% Complete
تعداد ایمیل 3 اکانت
100% Complete
سیستم عامل لینوکس سنتوس
100% Complete
بک آپ گیری روزانه
100% Complete
میزبانی در داخل ایران
IRCP-cwp10 قیمت 390,000/mo
سفارش دهید